Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (9)

23 Nisan 2022 – 03:02

Şimdi geldik On altıncı sorunun cevabına: Bu da:
-Dünyada Hak Teala ile kim ortaklık tuttu, sorusuydu.
Hazret-i Muhammed (s.a.v.) cevap verip şöyle buyurdu:
-Bu iddiayı yapan Şeddad bin Âd idi. O zaman dünya doğudan batıya kadar onun hükmü altındaydı. Cihan padişahlarının hepsi onun eli altındaydı. Gücüne saltanatına güvenerek, büyüklük taslayıp azmıştı. Allahü Teala ile ortaklık davasında bulundu. Allah’ın Cenneti’ne alternatif olarak dünyada bir Cennet yaptı.
O zaman Rasul (s.a.v.)’e sordular:
– “Ey Allah’ın Rasulü! Bu Şeddad ne sıfatta bir kişidir ve yaptığı cennet nerededir? Nice bir şeydir?” dediler.
Rasul (s.a.v.) de şu cevabı verdi:
-Şeddad, Âd’ın oğludur ki Allahü Teala onlardan daha kuvvetli kimseyi yeryüzünde yaratmamıştır. Onların kurduğu binayı da dünyada kimse kurmamıştır. Hak Teala Hazretleri Kur’an’ın içinde onları şöyle anmıştır: “Ey Muhammed! Senin Rabbin Âd kavmine ve İrem kavmine nice işler yaptı. Onlara nasıl azap ettiğini görmedin mi? O direk gibi İrem kavmine!” (Fecir suresi, ayet: 67) *Bu İrem, Ad oğlu Şeddad'ın adıdır. Kimi kişiler de: "İrem, O Ad oğlu Şeddad'ın yaptığı Cennet'in adıdır. Kimileri de: "İrem, Ad kavminin şehirlerinin adıdır" demişlerdir. Sonra Rasul (s.a.v.): -Bu Şeddad, kafir oldu. Allahü Teala'nın birliğini inkar etti: "Ben Allah'ı tanımam, bilmem!" dedi. Allahü Teala da ona Hud (a.s.)'ı gönderdi. Hud peygamber onu dine davet etti. Ona: "Allahü Teala'nın buyruğuna boyun eğ ki seni Ahiret'te Cennet'e koysun!" Dedi. Şeddat ise: "Cennet nice şeydir?" dedi. Hud (a.s.) da: "Allahü Teala Cennet'i imana gelmiş kullar için ve kendisine itaatli olanlar için yarattı. Her kim ki Allahü Teala'yı tek ve bir bilirse ve peygamberine iman getirirse, Allah'ın buyruğuna boyun eğerse Rabbimiz de o kişiyi Ahiret'te Cennetine koyar!" dedi. Şeddad: "Yahu, senin Rabbin ahiret dünyasındaki Cennet'le fahirlenirse (övünürse), ben de bu dünyada bir Cennet düzeyim ki onun cennetinden yüce ve âlâ olsun! Benim bir halifem, vekilim vardır. Ona buyruk salayım, senin Rabbin ile savaş yapsın!" Dedi. Çünkü Şeddad'ın ilinde bir zalim adam vardı. Çok zulümcüydü. Hak Teala ondan büyük zalim yaratmamıştı. Onun adına İveç derlerdi. Her ne kadar Âdoğullarından ve Amalika soyundan ulu kişiler de vardı, ama İveç'in yanında bir şeycik değillerdi. Bu İveç Adem peygamber'in kendi oğullarındandı. Lakin Hak Teala onu öyle büyük yaratmıştı ki ayağa kalksa başı bulutlara değer, yukarı çıkardı. Uzunluğu o kadardı ki denizlerin dibinde balığı eliyle tutar, alırdı. Güneşe tutar, güneşin sıcaklığından balık kızarırdı. Onu, sonra yerdi.

*Şöyle denilmiştir ki:
-“Nuh tufanı koptuğu vakit dünyayı baştan başa sular bastı. Çok yüce dağların başından kırk kulaç yukarı çıktı.”
*Yine derler ki:
-“O su ancak İveç’in dizinin hizasına kadar çıktı.” Ve yine:
-“İveç anasından doğduğu zaman Adem babamız yaşıyordu. Hatta Musa (a.s.) zamanında da ölmemişti, diriydi!”
Yine derler ki:
-“O, 3600 yıl ömür sürdü. Ne zaman ki Musa (a.s.) zamanına erdi. İsrailoğullarından 50.000 asker toplandı. Musa (a.s.) topladığı bu asker ile İveç’le savaş etmeğe çıktı. İveç, Musa (a.s.)’ın ordu çekip kendi üzerine geldiğini öğrendi ve askerinin sayısına baktı. Kendisi kadar dağ gibi bir taşı yerden kopardı. Başının üstüne koydu. O taşı Musa (a.s.)’ın ve askerinin üzerine atmak ve hepsini dağ altında öldürmek istedi. Musa (a.s.) yetişti. Baktı, İveç’i gördü. Başına koca bir dağ parçasını almış geliyordu. Hak Teala’ya yalvardı. Allahü Teala da Musa (a.s.)’ın duasını kabul etti. Bir küçük kuşa emreyledi. O dağın üstüne kondu. Gagası ile o dağ gibi taşı deldi taş halka gibi İveç’in boğazına geçti ve İveç bu hale şaştı. O dağ içinde ona (İveç bin Unk), “gerdan oğlu İveç” dediler. Sonra Cebrail (a.s.) Hz. Musa peygambere geldi. İveç bin Unk’un halinden ona haber verdi: Beri gel, ya Musa! dedi. İveç’le bir savaş yap! Zafer senindir! dedi. Hz. Musa peygamber de eline asasını aldı. İveç’in yanına geldi. Onu o dev halinde buldu. F

akat Allahü Teala’ya sığınıp İveç bin Unk’a hamle etti. Hz. Musa peygaberin on kulaç boyu vardı. On kulaç da asasının uzunluğu vardı. Yirmi kulaç da yerden yukarı fırladı. Asasının ucu İveç’in topuğuna ancak erişti. Hz. Musa asanın ağırlığı ve kendisinin peygamberlik gücüyle o asayı İveç’e yerleştirdi. İveç boynuna halka gibi geçmiş olan dağ parçasıyla yerlere düşüp serildi. Orada can verdi, bundan sonra nice yıllar orada yattı. Bu yatış Kisralar zamanına kadar sürdü: Kisra, acem padişahlarına verilen addır. Keyhüsrev, Keykavus bunlardandır. O zamanda Fırat ırmağının üzerinde bir köprü kurmak istediler. O yönlerde ağaç bulunmadığı için elli çift güçlü öküz buldular. Elli arabaya İveç’in göğüs kemiklerinden birisini yüklettiler. Bağdat şehrine götürüp Fırat üzerine köprü yaptılar. Böylece 100 yıl kadar bir zaman halk o köprünün üstünden geçtiler. Ve köprü Fırat ırmağı üzerinde durdukça halk da gemiye ve başka bir köprüye ihtiyaç duymamıştı. Ama Fırat halkı acem beylerinin başlarına kakıp: “Bir insan kemiğinin üstünden geçersiniz de bir gerçek köprü yapmazsınız! Diye söğüp saydılar. Bundan ötürü o köprüyü ortadan kaldırdılar. Şimdiki köprü iki kıyı arasında yapıldı. Hala da bu köprü durmaktadır. Ayrıca şu hikaye de anlatılır ki bundan önce Âd’ın oğlu Şeddad, Unk oğlu İveç’i halife yapmıştı. Onu Ad taifesine baş kılmıştı. Vakta ki o kavmin hepsi Allahü Teala’ya asi oldular…

Kaynak: a.g.e. ; s. 61

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Türkiye12 saat önce

AKPKK’li belediye tapulu arazilere el koyup fahiş fiyatla satıyor

Amerika24 saat önce

Rusya: ABD dünya nüfusunun çoğunluğunun desteğini kaybediyor

Gündem1 gün önce

AKPKK’li Tevfik Göksu hakkında ‘görevi kötüye kullandığı’ gerekçesiyle suç duyurusu

Amerika1 gün önce

Twitter yatırımcıları Elon Musk’a dava açtı

Gündem1 gün önce

Emekli maaşı kadar nafaka ödüyor

Gündem1 gün önce

“Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor!”

Türkiye2 gün önce

ENAG: Önlem alınmazsa enflasyon yüzde 200’e gider

Genel3 gün önce

Turken yöneticilerinden ABD’li siyasetçilere bağış

Genel4 gün önce

NYT: Fransa yıllarca Haiti’den “bağımsızlık” bedeli altında milyonlarca dolar topladı

Amerika4 gün önce

Rapor: ABD’de Güney Baptist liderleri kilisedeki sübyancıları görmezden geldi

Fransa5 gün önce

Fransız Rafale gösteri uçakları havada çarpıştı

Amerika5 gün önce

Biden, hızla ‘topal ördek’ olma yolunda

Genel5 gün önce

Erdoğan rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için dilekçe hazır

Türkiye5 gün önce

“AKP bankalardaki paralara el koyacak”

Gündem5 gün önce

Memleket iflas ediyor: 4 ayda 3 milyon 664 bin yeni icra dosyası geldi

Gündem6 gün önce

Ankara’nın bazı ilçelerinde musluklardan bulanık su aktı

Gündem6 gün önce

“Krizden hükumet sorumlu”

Türkiye7 gün önce

Ekonomik kriz buhrana dönüştü

Genel1 hafta önce

Üreticiler perişan

Gündem1 hafta önce

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurdu

Gündem1 hafta önce

16 milyonluk İstanbul’da 8 milyon icra dosyası

Çin1 hafta önce

Kanada, Çinli Huawei ve ZTE’nin 5G ürünlerinin kullanımını yasakladı

Gündem1 hafta önce

Konut fiyatlarındaki artış rekoru devam ediyor

Çin1 hafta önce

BM Yüksek Komiseri Bachelet Uygur Özerk Bölgesi’ni ziyaret edecek

İngiltere1 hafta önce

Almanya’da doktorlardan ‘maymun çiçeği’ uyarısı

Gündem3 hafta önce

“Türkiye patlama noktasında”

Türkiye5 gün önce

“AKP bankalardaki paralara el koyacak”

Gündem4 hafta önce

Saray’dan hırsız çıktı

Genel2 hafta önce

SADAT’ın ortağı konuştu: “Devletin silahlarını dışarıya satıyoruz”

Sağlık1 hafta önce

Canan Karatay: Midye de yulaf da yemeyin

Genel4 hafta önce

‘Fotoğrafa bakınca üşüdüm, suratlar tam anlamıyla sirke satıyor’

Gündem3 hafta önce

Devlet sistemi her yerinden çöküyor

Genel5 gün önce

Erdoğan rejiminin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde yargılanması için dilekçe hazır

Türkiye2 hafta önce

Vahim iddia: Devlet kadroları parayla mı satıldı?

Genel4 hafta önce

Polis kurşunuyla öldürülen Orhan Günbay’ın ağabeyi: Kardeşimi birlikte uyuşturucu kaçırdığı polisler öldürdü

İslam4 hafta önce

Beş hakîkî bayram

Amerika2 hafta önce

Her 5 dakikada bir kişi öldü

Gündem1 hafta önce

Böbreğini satıp, villada uyuşturucu imalathanesi kurdu

Amerika5 gün önce

Biden, hızla ‘topal ördek’ olma yolunda

Türkiye4 hafta önce

Gıda krizi kapıda

Orta Doğu3 hafta önce

“Suriye’de savaş yok, hayat normale döndü, geri dönün”

Gündem2 hafta önce

AKPKK’li Tevfik Göksu’ya suç duyurusu

Gündem4 hafta önce

Fatih Altaylı’dan Emniyet’e: Ben dezenformasyon yapıyorsam, dün yakaladığınızı açıkladığınız adam neyin nesi!

Dünya2 hafta önce

Un ve ekmek krizi kapıda

Avrupa3 hafta önce

Kokain yakalamaları rekor kırdı, kullanım artıyor

Gündem2 hafta önce

“Suriyeliler dönmezse bir süre sonra Türkler azınlığa düşer”

Gündem1 gün önce

“Sizin 1 kilo et almaya çalıştığınız paraya Suriyeli bir şarjör mermi atıyor!”

Genel3 gün önce

Turken yöneticilerinden ABD’li siyasetçilere bağış

Gündem6 gün önce

“Krizden hükumet sorumlu”

İngiltere1 hafta önce

İngiltere’de ekonomik kriz derinleşiyor

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.