Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (6)

23 Nisan 2022 – 03:03

Şimdi geldik Altıncı sorunun cevabına:
“Kıyamet ne gün kopar?” İdi. Cevabı için Cebrail (a.s.) şu ayeti okudu: “Ya Muhammed! Senden sorarlar ki, Kıyamet ne vakit kopacaktır? Sen de ki; O vakti Allahü Teala bilir.” (Araf suresi, ayet: 187) RasuI (s.a.v.) sözlerine şöyle devam etti:
-O vakti Allahü Teala kimseye bildirmemiştir. Kıyamet Günü gelince bütün yaratılanlar kendilerini kuşluğa dek, ya da ikindiye kadar eğlendiklerini, vakit geçirdiklerini sanırlar. Allahü Teala şöyle buyurur: “Ey Muhammed! Sana: Kıyamet ne zaman kopacaktır? Diye sormaktadırlar. Kıyamet’in bilgisinden, ne zaman kopacağından senin de haberin yoktur ve bu alem Allahü Teala’dan varlık bulmuştur. Sonu ne zaman viran olacaktır, kıyamet kopacaktır, onu yine Allah bilir.” (Naziat suresi, ayet: 41-45) Cenab-ı Hak, nitekim şöyle buyurmuştur: “Kıyamet size ansızın gelir. Ne zaman geleceğini kimse bilemez. Kıyamet’i sana sorarlarsa, ey Muhammed, sen, de ki: “Kıyamet’in bilgisi Allah katındadır. Onu, O’ndan başka kimse bilmez. Eğer halk bu cihanın ne kadar zamanı geçtiğini ve ne kadar zaman kaldığını bilselerdi kıyametin de kopacağını bilirlerdi ve bunu Allahü Teala’dan başka kimse bilemez.” (Araf süresi ayet: 187) Rasul (s.a.v.) şu ayeti okudu: “Allahü Teala beş şeyi kimseye bildirmemiştir. (Birincisi); Kıyamet ne vakit kopar? (İkincisi); Yağmur ne vakit yağar? (Üçüncüsü); Ana karnında olan erkek mi, dişi mi olur. (Dödrüncüsü); Yarın ne olacaktır? (Beşincisi); Her kişi ne yerde ölecektir? Bu beş şeyi Allah’tan başka kimse bilmez.” (Rahman suresi, ayet: 37)
Peygamber (a.s.) Her bir şey için bir nişan, bir alamet söylemiştir. Bir keresinde Kıyamet gününden sordular. Hazret-i Peygamber (s.a.v.) mübarek iki parmağını yani şahadet parmağı ile orta parmağını, biribirinin üstüne koyup ona işaret edip şöyle buyurdu:
-Benimle Kıyamet aralığı iki parmağımın aralığından fazla kalmamıştır. Ve yine bir hadiste Hazret-i Rasûl şöyle buyurmuştur:
-“Birgün Cebrail benim katıma geldi. Elinde bir ayna ve aynanın ortasında kara bir nokta gördüm. Cebrail’e:
-“Ey benim kardeşim! Ey dostum! Bu ayna nedir?” diye sordum. O da:
-“Cuma günüdür!” dedi. Yine:
-“Ya bu kara nokta nedir?” diye sordum. O da:
-“Kıyamet günüdür!” dedi. Ben:
-“Yani Kıyamet Cuma günü mü olacaktır?” dedim. Cebrail:
-“Evet ey Allah’ın Rasulü! Dedi.
Bundan sonra da Peygamber (a.s.) her Cuma günü gelince Kıyamet kopmasını beklerdi. Haberde de gelmiştir ki,
“Peygamber (aleyhissalatü vesselam) birgün ashabı ile oturmuştu. Güneş sararmış ve akşam yaklaşmıştı. Rasul-i Ekrem:
-Bu günden kaç saat geçmiştir? Diye sordu. Hem geriye ne kadar vakit kalmıştır? Diye sordu. Ashab:
-Ya Rasulallah, günün çoğu geçmiştir! Azı kalmıştır! Dediler. Peygamber (s.a.v.):
-Sizin ömrünüz geçen ümmetlerin ömrüne göre bu günün geri kalan vakti gibidir! Diye buyurdu.”
Yine bir gün Hazret-i Peygamber’in katına bir çöl köylüsü arap geldi. Bu kişi:
-Ey Allah’ın Rasulü! Dedi. Gece rüyamda bir ulu sahra gördüm. Yeşil çimenler fışkırmıştı. O sahranın ortasına bir minber kurulmuştu. O minberin de yedi ayak basamağı vardı. Orada seni gördüm ey Allah’ın Rasulü! En aşağı merdivenin basamağında oturuyordun! Peygamberimiz (s.a.v.) o çöl köylüsü Arab’a:
-O yedi basamak merdiven 7000 yıldır. Ben en sondaki bin yılda gelmişimdir. Bu, Kıyamet’in yakın olduğuna işarettir! diye buyurdu. Yahudi bilginleri de:
-Doğrudur, ya Muhammed. Biz de Tevrat’ta böyle bulduk! dediler. Yedinci soru da şu idi: Kafdağı nerededir? Nasıl bir dağdır? Niçin yaratılmıştır? Peygamberimiz (s.a.v.) bu soruya şöyle cevap verdi: -Kafdağı denilen dağ, bu cihanı çepeçevre kuşatmıştır. Cihan, kafdağı'nın içinde şu yüzüğün içindeki parmağa benzer ayrıca, bu kafdağı yeşil zümrütten yaratılmıştır. Bu göklerin gök renginde görünmesinin sebebi, o Kafdağı'nın aksi düştüğündendir. Yoksa gökte hiçbir zaman renk yoktur. Eğer Kafdağı'nın yeşilliği olmasaydı, gök bu türlü görülmezdi. Ademoğlunun o

dağa varması olur bir iş değildir. O da şundan ötürüdür ki: O dağa dört ay karanlıkta gidilir. Orada ne ay, ne güneş vardır. Bu kafdağı Yer’in mıhı, çivisidir. Eğer kafdağı olmayaydı, yer deprenmekten uzak kalmazdı. Hatta yeryüzünde rahat olunmazdı.

Geldik Sekizinci sorunun cevabına: Bu soru Cablısa ve Cablika şehirleridir.
Hz. Muhammed (s.a.v.):
-Cablika ve Cablisa iki şehir yeridir. Birisi doğu ülkelerinde, birisi de batı ülkelerinde bulunur. Doğuda bulunan kente Cablika, derler, batıda olana ise Cablisa denir. Yeşil zümrütten yaradılmışlardır. İkisi de Kafdağı’na ulaşmıştır. Her şehrin eni ve uzunluğu iki bin fersahtır.

Bu cevabı Rasûlüllâh (s.a.v .) söyleyince o Yahudilerin bilginleri, Kureyş’ten Ebu Cehil ve Velid hazır oturmuşlardı. Önlerine Tevrat koyup Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in sözleriyle ölçerlerdi ki, onların sözlerine uygun olup olmadığına bakarlardı.
Ebu Talib oğlu Hz. Ali (Allah ondan razı olsun) o mecliste hazır bulunuyordu:
-Ya Rasulallah! Bu dediğiniz şehirler bizim bulunduğumuz bu dünya içinde midir, yoksa değil midir? Diye sordu. Rasûl (s.a.v.) hazretleri de:
– O şehirler karanlıklar içindedir ve kafdağına ulaşıktır! Diye buyurdu. Hazreti Ali:
-Her şehirde ne kadar halk vardır? Diye sordu. Hazreti Muhammed (s.a.v.):
-Her şehrin kalesinin 1000 derbendi vardır. Her derbendini, yani dar geçidini geceleri biner kişi bekler. Nöbet bekleyen o bin kişiye tam bir yıl tamamlanıncaya kadar bir daha nöbet gelmez. Hazreti Ali:
-“Ey Allah’ın Rasulü: Bu kaleyi bunlar niçin beklerler? Diye sordu. Hazret-i Rasul (s.a.v.) şu cevabı verdi:
-Şundan ötürü beklerler: Çünkü o yanlarda çok halk vardır. Onlarla bu Cablisa ve Cablika halkı arasında düşmanlık türemiştir. Aralarında gece, gündüz savaşlar eksik olmaz. İşte bundan ötürüdür ki nöbet tutarlar. Sonra Hz. Ali (r.anh):
-Ya Rasulallah! Bu Cablisa ve Cablika halkı Ademoğullarından mıdır? Diye sordu. Rasul (s.a.v.):
-Onlar dünya yüzünde Ademoğullarının yaşadığını bilmezler. Diye cevap verdi. Hazret-i Ali de:
-Şeytan onlara yol bulamaz mı? Diye sordu. RasuI (s.a.v.) de:
-Onlar şeytanı da bilmezler! dedi. Hazret-i Ali:
-“Ey Allah’ın Rasulü! Bu ay, bu güneş ve bu yıldızlar onların üzerlerine doğmaz mı? diye sordu, şu cevabı aldı:
-Onlar Hak Teala’nın ayı ve güneşi yarattığını da bilmezler:
-Ya bu cihanı nice görürler?
-Onların aydınlığı kaf dağının ışıklarındandır. Onların taş ve duvarları nur gibi ışık verir.
-Ya Rasulallah, onlar ne yerler ne içerler?
-Hiç bir şey yiyip içmezler:
-Ya ne giyerler?
-Onların sırtı, vücudu giyinmek istemez.
-Melek midirler?
-Melek değillerdir. Ama ibadetleri melekler gibidir.
-Onlardan zürriyet gelir mi?
-Onların hepsi erkektirler! Aralarında dişi olanı yoktur.
-Onların dini ne dindir? Onlar Cennetlik midir, Cehennemlik midir?
-Onlar Cennet ehlidir! İslam dini yolundadırlar. Miraç Gecesi Cebrail (a.s.) beni o yöne iletti. Ben onlara islam’ı arzettim. Müslüman olarak Allahü Teala’ya ve bana iman getirdiler. Ben de onlardan birisine İslam’ın şartlarını öğrettim. O kişiyi onların üzerine vekilim, halifem kıldım. Sonra Cebrail (a.s.) beni Fars ve Fîd tarafına ve Ye’cüc ve Me’cüc ülkelerine ve münsil, Bakıl ve Naris kavmına iletti. Onlara da islamlığı sundum. Fakat kabul etmediler. Hepsi de kafirdirler.
Sonra Hazret-i Ali:
-Ya Rasulallah! Dedi. Bizim halkımızdan hiç kimse onlara varabilir mi? Dedi.
Allahın Rasulü (s.a.v.):
-Yok! onlara varmağa hiç kimsenin takatı yetişmez. Çünkü dört ay karanlıkta gidilir. Ama Ad kavminden üç kişi Hazret-i Hud peygambere iman getirmişlerdi. Onlar Ad kavmi arasından kaçtılar. O şehristana geldiler. Diye cevap buyurdu!
*Şöyle rivayet ederler ki İskender-i Zülkameyn (İki boynuzlu İskender) bu şehri görmek için iki ay karanlıklar içinde gitti. Sonunda korktu. Yine geriye döndü. Çünkü karanlık içinde daha iki ay gitmesi gerekti ki o şehre varabilsin. Bu şaşırtıcı haberdir! Yahudi bilginleri bu sözleri işitince:

-Gerçek söylersin ya Muhammed! Dediler. Biz de Tevrat’ta böyle bulduk. Ad kavminden kaçan o üç kişi o Cablika ve Cablisa şehrine düştüler. Fîd halkından korktuklarından oradan çıkıp gidemediler. Çünkü onlardan o kavim daha güçlü daha çoktu. Sonunda o şehirde ölüp orada kaldılar! Dediler. Kaynak: a.g.e ; s. 46

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Türkiye15 saat önce

Mansimov: Ağar’ın yattığı cezaevine helikopter pistini oğlu istedi, 20 bin dolar verdim

Avrupa1 gün önce

Milano’da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

Gündem2 gün önce

Akaryakıt istasyonları iflasın eşiğinde

Türkiye4 gün önce

Ayçiçeği ve şeker kıtlığına karşı alarm

Gündem6 gün önce

“Başta Albayrak, Soylu ve Külünk’ün olmak üzere AKP’nin 3 troll grubu var; kimi tweet başına para alıyor, kimi aylık maaş”

Amerika1 hafta önce

Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş kaos yaşanabilir

Türkiye1 hafta önce

‘Elektriğe yapılan ‘zam’ değil, sermaye transferidir’

Gündem1 hafta önce

Sulama kooperatifinde 300 milyonluk vurgun

Genel1 hafta önce

Vakıfbank’ta milyarlık vurgun

Gündem2 hafta önce

Yunanistan’da da ABD üslerinin varlığını sorgulayan sesler yükselmeye başladı

Türkiye2 hafta önce

AKPKK’li Nurettin Canikli’nin devlet gücüyle kurduğu soygun düzeni ifşa oldu

Türkiye2 hafta önce

Ekonomist Selçuk Geçer: “Sosyal patlama olacak”

Gündem2 hafta önce

“Kur şoku başladı”

Türkiye2 hafta önce

Mali kriz, eğitim çağındaki milyonlarca çocuğu işçi olarak çalışmak zorunda bıraktı

Türkiye2 hafta önce

Rapor: “İnsan kaçakçılığının cezaları çok düşük”

Türkiye2 hafta önce

İktisatçılar maliyede atılan yeni adımları yorumladı: “Günü kurtarma çabası”

Türkiye2 hafta önce

Tarımda büyük kayıp

Amerika2 hafta önce

ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesine çıktı

Amerika3 hafta önce

“ABD Ordusu, bitkiler üzerinden yayılacak ‘biyokimyasal silahlar’ üzerinde çalışıyor”

Gündem3 hafta önce

Türkiye’de sermaye kontrolü riski artıyor

Sağlık3 hafta önce

Canan Karatay: “Bu ülkede kanser pandemisi var, hiç konuşulmuyor”

Çin3 hafta önce

Çinli üst seviye diplomat, Japon Milli Güvenlik yetkilisiyle telefonda görüştü

Amerika3 hafta önce

Çin gazetesi Global Times: ABD, Ukrayna’nın zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde

Teknoloji3 hafta önce

AB, ortak şarj cihazıyla yılda 250 milyon euro tasarruf sağlayacak

Almanya3 hafta önce

PKK, Almanya’daki en büyük yabancı terör örgütü olmaya devam ediyor

Türkiye4 hafta önce

“Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesi”

Türkiye4 hafta önce

AKPKK içindeki kavga ortalığa saçıldı: ‘Otel, ilişki, kokain, sınırsız aşk ne güzel memleket ya’

Türkiye4 hafta önce

Soylu’ya soru önergesi: Suriyeli sığınmacılar neden poligonlara akın ediyor?

Türkiye4 hafta önce

AKPKK gençlik kollarında “aç kaldık” kavgası

Türkiye4 hafta önce

AKPKK, kamu mallarını satmayı sürdürüyor

Türkiye4 hafta önce

7 bin yıllık buğday tohumu bereketi

Türkiye2 hafta önce

Ekonomist Selçuk Geçer: “Sosyal patlama olacak”

Genel3 hafta önce

Eşcinsellik propagandalarına bilim adamları karşı çıktı

Gündem4 hafta önce

Maltepe Belediyesi’nde rüşvet operasyonu

Türkiye4 hafta önce

AKPKK’li yönetici karayollarının aracı ile uyuşturucu satarken yakalandı

Gündem4 hafta önce

“Mazot alacak paramız yok”

Gündem2 hafta önce

“Kur şoku başladı”

Türkiye2 hafta önce

AKPKK’li Nurettin Canikli’nin devlet gücüyle kurduğu soygun düzeni ifşa oldu

Genel3 hafta önce

İstanbul’da bir ilan: fuhuş, adam öldürme gibi suçlardan getirilen Türkiye’ye giriş yasaklarını kaldırıyoruz

Türkiye3 hafta önce

Fatih Altaylı Avrupa’dan ambulans uçakla hasta getirme şovu yapan Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi

Gündem4 hafta önce

Türk Silahlı Kuvvetleri Efes’te nefesleri kesecek

Türkiye4 hafta önce

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı uyardı: Sonbahar bugünden daha zor olacak

Amerika4 hafta önce

ABD’nin Nijerya’daki mikrop laboratuvarları mercek altına alındı

Türkiye4 hafta önce

Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu isyanı: ‘İflah olmayacak bu adam’

Amerika3 hafta önce

‘Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum’

Amerika3 hafta önce

“ABD Ordusu, bitkiler üzerinden yayılacak ‘biyokimyasal silahlar’ üzerinde çalışıyor”

Çin4 hafta önce

Çin: “ABD’nin dünyaya bakışı son derece hatalı”

Sağlık3 hafta önce

Canan Karatay: “Bu ülkede kanser pandemisi var, hiç konuşulmuyor”

Amerika4 hafta önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası tutuklandı

Türkiye3 hafta önce

Et ve Süt Kurumu batağa saplandı

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.