Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (4)

23 Nisan 2022 – 03:03

Beşinci sorunun cevabı da şudur:

 • Hak Teala şöyle buyurmuştur: “Güneşi ışık kaynağı, ayı parlak ve yılların sayısını ve hesabını bilmeniz için ona menzil menzil miktarlar belirleyen O´dur. Allah, bunu ancak hak hikmetle yarattı. Anlayacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıklıyor. (Yunus suresi, ayet: 5)
  Nur, aydınlıkta, güneş ışığında eksikçedir. Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmuştur: “Allahü Teala, ay’ı nurlandırdı ve güneşi ışıklandırdı.” (Nuh süresi, ayet: 16) Hak Teala kimi ayetlerde güneş aydınlığına ziya ve ışık (Sirac) buyurdu. Ay’ı ne zaman andı ise (Nur) dedi. Bundan da Ay’ın parlaklığının güneşin parlaklığından daha az olduğu anlaşılıyor.
  Din bilginleri ay ve güneş hususunda aslında fikir ayrılığına düşmüşlerdir:
  -Allahü Teala bunları hangi şeyden yarattı? Demişlerdir. Ateşten yarattı ise, en sonunda ateş olurlar. Kimileri de: Arş’ın nurundan yarattı! dediler.
  Ebu Zer Gıfari Peygamber (s.a.v.)’den şöyle bir hadis rivayet etmiştir: Ebu Zer Gıfari şöyle diyor:
  -Birgün ikindi vaktinde, yani güneşin sarardığı vakitte, Peygamber (s.a.v.)’le birlikte oturmuştum.Vakta ki güneş batmağa, dolanmağa başladı. Ben:
  -Ya Rasûlallah! dedim, bu güneş nerede dolanır? (Dolaşır) ve nereden doğar? Peygamber (s.a.v.):
  -Ya Eba Zer! diye buyurdu. Göğün kenarında bir sıcak pınar vardır. Her gün güneş o pınarda dolanır. Nitekim Allahü Teala buyurmuştur ki: “Güneşin dolandığı yerde onu kapkara bir çamura batıyor buldu.” (Kehf suresi, ayet: 86) Ben de;
  -Ya Rasûlallah, Güneş oradan nereye gider? diye sordum. Rasûl (s.a.v.):
  -Gökten göğe batar. Sonra Arş’ın altına erişince Yaradan’ına, ta Sabah vakti oluncaya kadar secde kılar. Ondan sonra Allahü Teala’dan izin ister:
  -Yarabbi, hangi yandan doğayım? Doğudan mı yoksa batıdan mı? Der.
  Allahü Teala Cebrail’e buyruk salar. Ta, Arş’ın nurundan ona bir kaftan giydirir. Ona vekil olan meleklere buyurur. Güneşi doğuya götürürler ve oradan doğar. Böyle doğuş Hak Teala’nın, Güneş’in batıdan doğmasını ve dünyanın harap olmasını buyurduğu zamana kadar sürer. Güneş, o vakit Allahü Teala’dan destur diler, fakat Rabb’in izni üç gün gelmez, dördüncü gün Allah’tan:
  -Nereden dolandınsa, nerede battınsa yine oradan doğ emri gelir. Fakat, o kaftan ki, onu Arş’ın nurundan giyerdi. O gün giydirilmez. Güneşin de hiçbir nuru ve aydınlığı kalmaz. Dördüncü gün şöyle siyahça batıdan doğar. Göğün ortasına kadar gelir. Bütün dünya halkı onu görürler, sonra geri dönüp batıdan dolanır ve tevbe kapısı halk üzerine kapanır. Bundan sonra da hiçbir kişinin tevbesi kabul olunmaz. Kıyamet’in kopmasına da az bir zaman kalır. Rasûl (s.a.v.)’in bu sözleri üzerine Ebu Zer Gıfari:
  -Ya Rasûllallah! Ay haberi nicedir! dedi ve şu cevabı aldı:
  -Ay da hemen o pınarlardan dolanır. Bir gökten bir göğe gider. Ta Arş’ın altına gelir. Allahü Teala’ya secde kılar. doğacağı vakti gelince Allah’tan izin ister. Cenab-ı Hak, ta doğu yönünden doğmasına izin verir ve Cebrail’e:
  -Kürsi’nin nurundan Ay’a bir kaftan giydir! Diye buyurur. Ay’a kaftan giydirilir. Bundan ötürüdür ki Ay’ın nuru, güneşin nurundan eksiktir. Çünkü güneşin kaftanı arş nurundandır ve Ay’ın nuru Kürsi nurundandır.
  Ebu Zer Gıfari der ki:
  -Sonra Hazret-i Bilal-i Habeşi ezan okudu. Peygamber (s.a.v.) sözü kesti ve mescide girdi namazını kıldı.

Güneş ve Ay hakkında Abbas oğlu Abdullah’tan (Allah ondan razı olsun) rivayet edilen Hadis-i şerifin geniş açıklaması:

Fakat Abbas oğlu Abdullah’ın rivayet ettiği o uzun hadisi, Hibban oğlu Mukatil, İkrime’den (Allah hepsinden razı olsun) şöyle rivayet eder:
-İkrime bana dedi ki: Birgün Abbas oğlu Abdullah’ın katında oturmuştum. Bir kişi geldi:
-Ben bu gün Ka’bül Ahbar’dan Ay ve Güneş sıfatından bir söz işittim, çok şaşırdım! dedi. Ka’bül Ahbar’ın aslı Yahudi idi. Tevrat ilminde gayet bilgindi. Eski zamanın din kitaplarını da çok okumuştu. Halife Hattab oğlu Ömer (r.a.) zamanında müslüman olmuştu. Medine halkı her gün onun katında toplanırlardı. O Tevrat’tan ve o eski kit

aplardan söz ederdi. İşte Abdullah bin Abbas ‘ın yanına gelen kişi onun yanından geliyordu.
Sözüne şöyle devam etti: Kab’ül-Ahbar dedi ki:
-Kıyamet gününde Ay ve Güneşi, ikisini birlikte, götürdükleri zaman onlar kapkaradır ve nurları üzerlerinden gitmiştir. İki sığır şeklinde halkın üzerinde görünürler! Bütün mahşer halkı onları görür. Ondan sonra ikisini Cehennem’e iletirler. Onlar burada ateş olacaklardır. Çünkü Allahü Teala onları oddan (ateşten)yaratmıştır! dedi. O zaman Abdullah oğlu Abbas (Allah ondan razı olsun) darılarak:
-O ne söylerse Yahudilerin kitabından söyler! dedi. Allahü Teala ise şöyle buyurdu: “Güneş’i ve Ay’ı gök altında devamlı olarak size musahhar kılan Allah Teala’dır.” (İbrahim suresi, ayet: 33) Ve Ka’bü’l-Ahbar’a sordu:
-Ay ve Güneşin ne günahı vardı ki Allahü Teala onları Cehennem’e atsın? ..
Ve sonra Abbas oğlu Abdullah halka:
-Ben size Ay ile Güneşin sıfatını söyleyim! dedi. Şöyle ki; Peygamber (s.a.v.)’den işitmiştim, Peygamber (a.s.) şöyle buyurdu:
-Hak Sübhanehü ve Teala, Ay ve Güneşi Arş’ın nurundan yarattı. Öyle ki ikisinin de nuru eşitti. Güneşin cismi bu cihanın cürmi, cismi kadardır. Ayınki biraz daha eksiktir. Ama göze küçük görünmeleri çok ırak olduklarından ötürüdür. Eğer Allahü Teala Ay’ı o yarattığı gibi bıraksaydı, gece ile gündüz seçilmezlerdi. Ay ve gün hesabı bilinmezdi. Allah, halka şefkatinden Cebrail’e emretti, onu Cebrail kanadı ile üç kez sildi. Böylece ayın nuru eksildi. Görünen karanlıkta Cebrail (a.s.)’ın kanat izidir. Sonra Peygamber (s.a.v.) şu ayeti okudu: “Biz geceyle gündüzü kudretimizi gösteren iki nişane yaptık. Gece alametini giderdik. Eşyayı gösterici gündüz alametini getirdik. Rabbiniz’den bir lütuf bekleseniz, yılların saymasını ve vakitlerin, hesabını bilmelisiniz.” (İsra suresi, ayet: 12)
Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurdu: -Hak Teala vakta ki Güneşi yarattı.Ona Arş’ın nurundan bir taşıt yarattı. O arabanın 360 köşesi vardı her bir köşesine dördüncü Gök’ün meleklerinden bir meleği muhafız bıraktı. O melekler daima Güneşi o arabanın üstünde doğudan batıya doğru ve batıdan doğuya doğru çekerler. Hak Teala 180 pınar doğunun bir tarafında, 180 pınar da bir tarafında yaratmıştır. Batının da iki tarafında yüz seksen pınar yaratmıştır. Güneş, doğudaki pınar gibi hergün bir pınardan doğar, karşısında olan pınarda dolanır. İki kere 180, üç yüz altmış eder. Güneş her yıl her gün bir pınardan doğar ve bir pınarda dolanır. Bu doğuları ve batıları Allahü Teala Kur’an-ı Kerim’de şöyle zikretmiştir: “Doğuların ve Batıların Rabbi olan Allah’a yemin ederim ki.” (Mearic suresi, ayet: 40)

***[Not: İmam Taberî, Yahudiler’in suallerine cevap mahiyetinde olan ve farklı zamanlarda ve mekanlarda Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) anlattığı hususları da o cevabın devamına eklemiştir.]

Kaynak: a.g.e. ; s. 36

Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

 1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
 2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
 3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
 4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
 5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Avrupa3 saat önce

İspanya’da normalin üstünde yağış olmasına rağmen tarihi kuraklık yaşanıyor

İngiltere4 gün önce

Johnson: Hayat pahalılığına karşı kamu destekleri yetersiz kaldı

Amerika5 gün önce

Beyaz Saray eski danışmanı Bannon: Derin devlet Trump’a suikast düzenlemeyi planlıyor

Avrupa6 gün önce

Avrupa’da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor

Türkiye6 gün önce

TZOB uyardı: Önlem alınmazsa süt fiyatları daha da artacak

İngiltere1 hafta önce

İngiltere’de mali kriz: “Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum”

Genel2 hafta önce

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

Fransa3 hafta önce

Fransa’da kuraklık tehlikesi

Teknoloji3 hafta önce

Microsoft ve Alphabet’in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Genel3 hafta önce

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Gündem3 hafta önce

‘İnsan kaçıran savcı da var, milyon dolar karşılığı sipariş operasyon yapan da’

Amerika3 hafta önce

Amerika halkı, yakında bir iç savaş çıkacağına inanıyor

Türkiye3 hafta önce

“Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum”

Türkiye4 hafta önce

Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Gündem4 hafta önce

Uyuşturucu operasyonu: Savcı uyuşturucu baronu, polisler kurye çıktı

Türkiye4 hafta önce

Silineceği söylenen KYK faizleri anaparaya dahil edildi, sisteme giren öğrenciler neye uğradığını şaşırdı

Çin1 ay önce

Çin Dışişleri Bakanı: Batı, Ortadoğu’nun iç işlerine karışmayı bırakmalı

Avrupa1 ay önce

Fransa’da orman yangınlarında on bin kişi tahliye edildi

Amerika1 ay önce

“Başka ülkelerde darbe planlarına yardım ettim”

Gündem1 ay önce

Türkiye’nin bir çok şehrinde buğday tarlaları yakılıyor

Amerika1 ay önce

Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın telefonu açıldı: Sübyancılık ve uyuşturucu sapkınlıkları ortaya çıktı

Sağlık1 ay önce

Dişlerinizi sizin yerinize fırçalayacak minik robotlar icat edildi.

Avrupa1 ay önce

ABD merkezli Uber şirketinin taksi piyasasına savaş açarken hükumetler nezdinde yasaları çiğnemiş

İngiltere1 ay önce

Johnson’a destek düşüyor: İstifa eden bakanların sayısı 18’e yükseldi

Avrupa1 ay önce

İtalya’nın Verona ve Pisa şehirleri kuraklık nedeniyle su kaynaklarını kısıtlıyor

Türkiye3 hafta önce

“Soylu’nun kolay kurtulabileceğini düşünmüyorum”

Gündem4 hafta önce

Uyuşturucu operasyonu: Savcı uyuşturucu baronu, polisler kurye çıktı

Genel2 hafta önce

AKPKK rejimi, milletin milyarlarca lirasını çöpe attı

Türkiye4 hafta önce

Silineceği söylenen KYK faizleri anaparaya dahil edildi, sisteme giren öğrenciler neye uğradığını şaşırdı

Türkiye4 hafta önce

Uyuşturucu baronu savcının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı

Gündem3 hafta önce

‘İnsan kaçıran savcı da var, milyon dolar karşılığı sipariş operasyon yapan da’

Genel3 hafta önce

Organ kaçakçılığı iddiasıyla yargılanan 4 sanık ilk duruşmada tahliye oldu

Amerika3 hafta önce

Amerika halkı, yakında bir iç savaş çıkacağına inanıyor

Fransa3 hafta önce

Fransa’da kuraklık tehlikesi

İngiltere1 hafta önce

İngiltere’de mali kriz: “Kızım yemek yiyebilsin diye öğün atlıyorum”

Teknoloji3 hafta önce

Microsoft ve Alphabet’in bilançoları beklentileri karşılayamadı

Türkiye6 gün önce

TZOB uyardı: Önlem alınmazsa süt fiyatları daha da artacak

Amerika5 gün önce

Beyaz Saray eski danışmanı Bannon: Derin devlet Trump’a suikast düzenlemeyi planlıyor

İngiltere4 gün önce

Johnson: Hayat pahalılığına karşı kamu destekleri yetersiz kaldı

Avrupa6 gün önce

Avrupa’da enerji krizi rekor fiyatlarla derinleşiyor

Avrupa3 saat önce

İspanya’da normalin üstünde yağış olmasına rağmen tarihi kuraklık yaşanıyor

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.