Connect with us

İslam

Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’in Yahudiler’e Verdiği Cevaplar (2)

23 Nisan 2022 – 03:04

Yahudiler, şu soruyu sordular: -Bu altı günün içinde Hak Teala ne yarattı? Ve her günde ne gibi şeyi yarattı? Peygamber (a.s.):
-Pazar ve pazartesi günlerinde Allahü Teala yerleri ve onda olan yararlı, yararsız şeyleri yarattı. Salı günü ise dağları ve dağlarda olan faydalı, faydasız şeyleri yarattı. Çarşamba günü ağaçları, suları ve geri kalan bitkileri (Nebatları) yarattı. Bu dört günün ikisinde bütün Yer’i ve öteki ikisinde Yer’de ne gibi şeyler varsa yarattı. Böylece bunlar tamam oldu. Hak Teala Kur’an’da şöyle buyurdu: “Ey Muhammed! De ki, bu Yeri iki günde yaratanı siz inkarı mı ediyorsunuz, gerçekten kafir mi oluyorsunuz? ve O’na eşler mi koşuyorsunuz? O, bütün alemlerin, evrenlerin sahibi ve Rabbidir.” (Fussilet suresi, ayet: 9) Yine şöyle buyurdu:
-Sizin tapındığınız sanemlerinizin (putlarınızın) ellerinden, O’nun kudretinde olan şeyler gelmez. Ve, O, yerlerin üzerinde yüksek dağlar yarattı, ta ki yer sağlam ola. O dağlarda bereket koydu, bitkiler çıkarttı, ta ki o bitkilerden halka yarar gelsin diye! Bu yaratıkları ve bu rızıkları dört günde meydana getirdi. Allah’tan rızık isteyenleri, istemeyenleri hepsini beraber kıldı.Tefsir sahibi Mukaatil bin Süleyman Ra’d suresindeki şu ayette: “Allah, dilediğini ortadan kaldırır, mahveder(siler), dileğini geri bırakır. Ana kitap (Levh’i mahfuz) O’nun katındadır.” Ayetinin tefsirinde Rasûlüllâh (s.a.v.)’den şu haberi bildirmiştir.
-“Allahü Teala dilediğini mahveder, dilediğini bırakır, amma dört şey bunun dışındadır. Bu dört şey ne değiştirilir, ne de başkalaştırılır. Bunlar da; 1) Rızık, 2) Ecel, 3) Saadet ve 4) Saadetsizlik, talihsizliktir.
Yahudiler:
-Doğru, gerçek söyledin, Ya Muhammed! dediler. Tevrat’ta da sen ne diyorsan öyle yazılmıştır! dediler.
Yahudi bilginleri yine dördüncü sorularını sordular:
-Perşembe ve Cuma günleri, Allah, hangi şeyleri yarattı? Peygamber (s.a.v.) şu cevabı verdi:
-Perşembe günü, Allahü Teala gökleri, Arşı, kürsiyi yarattı. Cuma gününün öncesinde ta üçüncü saat tamamlanıncaya kadar, ay ve güneşi ve melekleri yarattı. Dördüncü ve beşinci saatte hiçbir şey yaratmadı ve bu iki saatte bu cihan Meleklerin elindeydi. Altıncı saatte -ki o günün yarısıydı-ta Cuma gününün son saatine kadar, Allah, Adem peygamberi yarattı ve Meleklere Adem’e secde edin, buyruğunu verdi: Melekler de ona secde ettiler. Adem (a.s.) Cennet’e girdi. Cuma gününün son saatı geçince de Cennetten çıktı. Bu, onun işlediği günahtan ötürü olmuştu. Yahudiler bu cevaba da:
-Doğrudur, Tevratta da böyledir dediler. Yahudiler sonra:
-Cumartesi günü, Allah, ne yarattı? Diye sordular. Peygamber (a.s.)’da:
-O gün hiçbir şey yaratmadı. Dünyanın halkı o gün tamam olmuştu! dedi. Yahudiler de:
-Tevrat’ta da böyledir. Cumartesi Yaradan dinlendi! Rahat oldu! dediler.
Peygamber (s.a.v.) bu sözleri işitince kızdı:
-Yalan söylüyorsunuz, dedi. Allahü Teala’ya yorulma ve dinlenme diye bir şey yoktur. Yüce Yaradan yorulma ve aciz olmaktan beridir Allahü Teala şu ayeti gönderdi dedi ve: “Biz gökleri ve yerleri ve bunlarda olan her şeyi altı günde yarattık! Ve bize ne yorgunluk, ne de uyuşukluk arız oldu.” (Kaf suresi, ayet: 38)
Yine Allahü Teala bir ayette şöyle buyurmuştur: “Allahü Teala her vakitte yaratır ve icat eder.” (Rahman suresi ayet: 39) Ve sözlerine şunları ekledi:
-Yüce Yaradan, kimi kişiyi ana karnından bu aleme getirir, kimini öldürür, bu dünyadan Yer’in karnına yollar. Kimini aziz eder, kimisini zelil eder. Kimini zengin, kimini fakir eder ve hiçbir kez yaratmaktan ve icat etmekten geri kalmaz. Çünkü, Allahü Teala’ya yorulmak ve usanmak gelmez.

  • Din bilginleri dünyanın yaratılışında fikir ayrılığına düşmüşlerdir. Kimileri: -Önce Yer yaratıldı, sonra Gök yaratıldı! demişlerdir. Şundan ötürü ki Kur’an-ı Kerim’de buna işaret vardır. Nitekim Hak Sübhanehu ve Teala şöyle buyurdu: “Sizi yaratmam mı zorcadır, yoksa bu gökleri yaratmak mı? onu ancak Allah inşa etmiştir. Bu gökleri ki yaratılanlar üzerine gölgelik kıldı ve yüceltti ve doğru getirdi, öyleki doğudan batıya dek baksan onda hiç iniş ve yokuş, yükseklik ve alçak şey bulamazsın. Göğün kara gecesini yarattı, o kara geceden aydınlık gündüz çıkarttı.” (Naziat suresi, ayet: 27, 28, 29) Ondan sonra da şöyle buyurdu: “Allah yeri göğün altında döşedi.” (Naziat suresi, ayet: 30) İşte bu ayet onların sözlerine delildir ki, Allahü Teala göğü yerden önce yarattı. Yine derler ki, Yüce Allah Teâlâ Hazretleri Kalem’i yarattı, ki o bir cevherdir, uzunluğu 500 yıllık yoldur, onun başı Arş’a bağlıdır. İçi mücevver, boştur. İçinden nur çıkar. Olmuş, olacak şeyler, olaylar ise Levh’te yazılıdır. Her harfinin büyüklüğü kaf dağı kadar vardır. Allahü Teala Levh’i yarattığı zaman onu ak inciden, çevresini kızıl yakuttan yarattı. O, gözün alabildiği kadar sonsuz bir sahradır. Vasfını Allahü Teala’dan başka kimse bilmez. Her gün, 360 türlü renge girer…
  • Kaynak: a.g.e. ; s. 29
Devamını okuyun
Yorum yapmak için tıklayınız

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Gündem2 saat önce

“Teklif yasalaşırsa, kendi çay bahçemizde sözleşmeli çiftçi olarak çalışacağız”

Genel15 saat önce

ABD’deki ‘ünlü’ Türk doktor Serhat Gümrükçü dolandırıcı ve sahtekar çıktı

Türkiye2 gün önce

Mansimov: Ağar’ın yattığı cezaevine helikopter pistini oğlu istedi, 20 bin dolar verdim

Avrupa2 gün önce

Milano’da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

Gündem2 gün önce

Akaryakıt istasyonları iflasın eşiğinde

Türkiye5 gün önce

Ayçiçeği ve şeker kıtlığına karşı alarm

Gündem1 hafta önce

“Başta Albayrak, Soylu ve Külünk’ün olmak üzere AKP’nin 3 troll grubu var; kimi tweet başına para alıyor, kimi aylık maaş”

Amerika1 hafta önce

Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş kaos yaşanabilir

Türkiye1 hafta önce

‘Elektriğe yapılan ‘zam’ değil, sermaye transferidir’

Gündem1 hafta önce

Sulama kooperatifinde 300 milyonluk vurgun

Genel1 hafta önce

Vakıfbank’ta milyarlık vurgun

Gündem2 hafta önce

Yunanistan’da da ABD üslerinin varlığını sorgulayan sesler yükselmeye başladı

Türkiye2 hafta önce

AKPKK’li Nurettin Canikli’nin devlet gücüyle kurduğu soygun düzeni ifşa oldu

Türkiye2 hafta önce

Ekonomist Selçuk Geçer: “Sosyal patlama olacak”

Gündem2 hafta önce

“Kur şoku başladı”

Türkiye2 hafta önce

Mali kriz, eğitim çağındaki milyonlarca çocuğu işçi olarak çalışmak zorunda bıraktı

Türkiye2 hafta önce

Rapor: “İnsan kaçakçılığının cezaları çok düşük”

Türkiye3 hafta önce

İktisatçılar maliyede atılan yeni adımları yorumladı: “Günü kurtarma çabası”

Türkiye3 hafta önce

Tarımda büyük kayıp

Amerika3 hafta önce

ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesine çıktı

Amerika3 hafta önce

“ABD Ordusu, bitkiler üzerinden yayılacak ‘biyokimyasal silahlar’ üzerinde çalışıyor”

Gündem3 hafta önce

Türkiye’de sermaye kontrolü riski artıyor

Sağlık3 hafta önce

Canan Karatay: “Bu ülkede kanser pandemisi var, hiç konuşulmuyor”

Çin3 hafta önce

Çinli üst seviye diplomat, Japon Milli Güvenlik yetkilisiyle telefonda görüştü

Amerika3 hafta önce

Çin gazetesi Global Times: ABD, Ukrayna’nın zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde

Türkiye4 hafta önce

“Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesi”

Türkiye4 hafta önce

AKPKK içindeki kavga ortalığa saçıldı: ‘Otel, ilişki, kokain, sınırsız aşk ne güzel memleket ya’

Türkiye4 hafta önce

Soylu’ya soru önergesi: Suriyeli sığınmacılar neden poligonlara akın ediyor?

Türkiye4 hafta önce

AKPKK gençlik kollarında “aç kaldık” kavgası

Türkiye4 hafta önce

7 bin yıllık buğday tohumu bereketi

Türkiye2 hafta önce

Ekonomist Selçuk Geçer: “Sosyal patlama olacak”

Genel3 hafta önce

Eşcinsellik propagandalarına bilim adamları karşı çıktı

Türkiye4 hafta önce

AKPKK’li yönetici karayollarının aracı ile uyuşturucu satarken yakalandı

Gündem4 hafta önce

“Mazot alacak paramız yok”

Gündem2 hafta önce

“Kur şoku başladı”

Türkiye2 hafta önce

AKPKK’li Nurettin Canikli’nin devlet gücüyle kurduğu soygun düzeni ifşa oldu

Genel3 hafta önce

İstanbul’da bir ilan: fuhuş, adam öldürme gibi suçlardan getirilen Türkiye’ye giriş yasaklarını kaldırıyoruz

Türkiye3 hafta önce

Fatih Altaylı Avrupa’dan ambulans uçakla hasta getirme şovu yapan Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi

Türkiye4 hafta önce

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı uyardı: Sonbahar bugünden daha zor olacak

Türkiye4 hafta önce

Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu isyanı: ‘İflah olmayacak bu adam’

Sağlık3 hafta önce

Canan Karatay: “Bu ülkede kanser pandemisi var, hiç konuşulmuyor”

Amerika3 hafta önce

“ABD Ordusu, bitkiler üzerinden yayılacak ‘biyokimyasal silahlar’ üzerinde çalışıyor”

Çin4 hafta önce

Çin: “ABD’nin dünyaya bakışı son derece hatalı”

Amerika3 hafta önce

‘Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum’

Amerika4 hafta önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası tutuklandı

Gündem4 hafta önce

Tarım yapılan sit alanı da satıldı

Türkiye3 hafta önce

Et ve Süt Kurumu batağa saplandı

Türk Dünyası4 hafta önce

Denizli’de M.Ö. 3’üncü yüzyıla ait kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı

Türkiye2 hafta önce

Rapor: “İnsan kaçakçılığının cezaları çok düşük”

Sağlık3 hafta önce

Poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit etti

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.