Connect with us

İslam

Nübüvvet’in İlk Yıllarında Peygamber Efendimiz’e (s.a.v.) Sorulan Sualler

23 Nisan 2022 – 03:04

Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: "Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Yağmuru O indirir. Rahimlerde bulunanı O bilir. Kimse yarın ne kazanacağını bilmez ve hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Allah şüphesiz bilendir. Her şeyden haberdardır." (Lokman suresi,Âyet: 34)

Bunların hepsinin bilgisi Allahü Teala katındadır. Allah'tan başka kimse bu beş türlü sırra vakıf değildir. Haberde şöyle gelmiştir ki;
Ahir Zaman Peygamberi (s.a.v.) kendisine peygamberlik eriştiği zaman Mekke halkını İslam dinine çağırdı ve:
-Ben Hak Teala’nın peygamberiyim! Bana Kur’an indi. O, Hak Teala’nın sözüdür. Bilin ki sizin dininiz batıldır. Benim dinime yönelin. Kur’an’a inanın ve benim peygamberliğime iman getirin! dedi.
Bu söz Mekke kafirlerinin çok gücüne gitti. Dinlerine Batıl denilmesinden arlandılar, utandılar.Elbirliği edip Hazret-i Muhammed (s.a.v.)’in üzerine yürüdüler ve şöyle dediler:
-Haşa! ey Muhammed! Sen yalancı bir kişisin. Bu Kur’an diyerek okuduğun da kendi sözündür. Sen bunları kendiliğinden söylüyorsun. Bu Allah sözü değildir…
Hazret-i Muhammed (s.a.v.) de:
-Ey kafirler, dedi. Ben sizin aranızda büyüdüm. Kimseden okuma öğrenmedim. Bu söz eğer benim sözüm ise, siz de buna benzer söz getirin, görelim. Eğer getiremezseniz Allah’ın gazabından, kızgınlığından korkunuz. Eğer getirirseniz Allah’ın hışmından korkmak gereksiz, Kur’an’a inanmak gereksiz ve bana iman getirmek gereksizdir! dedi.
Kureyş kafirleri, Mekke’nin kafirleriyle söz birliği edip bir araya geldiler, ne kadar çalıştılarsa da Kur’an’a benzer bir söz söylemekten aciz-yoksun kaldılar. Nitekim Kur’an’da şöyle buyurulmuştur: “Eğer, bizim kulumuzun üzerine indirdiğimiz Kur’an’dan şüphe ederseniz, siz de ona benzer bir sure getirin. Eğer bu sözünüzde gerçek olursanız varın, Allahü Teala’yı bırakıp tanrı diye taptığınız putlardan yardım isteyin.” (Bakara suresi ayet: 23)
Vakta ki Mekkeli kafirler bu sözden aciz kalınca Mekke eşrafından Ebucehil ve Velid bin Muğîre gayrete düştüler. Çünkü öncelerden bizim Peygamberimiz ile Ebu Cehl arasında bir mesele vardı. Bundan ötürü kafirler bir araya geldiler. Biri birlerine danışıp konuştular ve:
-Madem ki Muhammed bizimle tartışmaya girdi, bahse tutuştu, Medine ulularına adam gönderelim. Çünkü orada yahudiler çoktur. Tevrat’ın içinden zor sorular çıkaralım, Muhammed’e soralım. Biz de onu cevap vermekte aciz hale getirelim! Kavgasından vaz geçirelim! dediler. Bu söz birliği ile Velid ve Ebu Cehil (Aleyhimellane) yerlerinden kalktılar. Nice adamları kendilerine uydurdular. Medine’ye gelen kafirlere Hz. Muhammed’in (s.a.v.) halini bildirdiler. Onu peygamberlik davası edip, Kuran’la kendilerini zebun ettiğini söylediler. Hayberli yahudilere, Kurayza kabilesi Yahudilerine ve Vadiyü’l-Kura Yahudilerine de elçiler gönderdiler. Onları topladılar, bir araya getirdiler. Ebu Cehil onlara şöyle dedi:
– İçimizden biri çıktı. Adına Muhammed diyorlar. Peygamberlik davası ediyor. “Benim dinimden başka dinler batıldır!” diyerek bizi kendi dinine çağırıyor ve kendi Tanrısının sözleridir, diyerek acayip sözler söylüyor. Bizi onlara benzer söz söylemediğimizden ötürü acze düşürdü. İşte bundan ötürü size baş vurduk! Size gökten kitap inmiştir. bize inmemiştir. O kitabınıza bakın, Muhammed’in sorularından daha zor sorular çıkarın. Bize öğretin. Biz de varalım. O soruları Muhammed’e soralım. Biz de onu aciz kılalım ve kendisini o davasından vaz geçirtelim! dediler.
Böylece o yahudi bilginleri bir araya geldiler. Tevrat’ı baştan sona karıştırdılar, okudular. Tevrat’ın içerisinden yirmi sekiz mesele çıkardılar. Ebu Cehil’e ve yanındaki kafirlere o soruları öğrettiler. Sonra:
-Yarın, bu soruları ben peygamberim diyen kimseye sorun! dediler. Eğer karşılık verebilirse, sözüne inanın ki Hak Peygamber’dir. Çünkü peygamber olmayan hiçbir kişi bu sorulara cevap veremez. Çünkü cevap vermezse rüsvay olur. O sözlerinden vaz geçer. Siz de artık tekin olabilirsiniz: Ebu Cehil:
-Hoş söylediniz! Ama bu sorulara hiç kimse cevap verecek durumda değildir. Fakat bizim bir zorluğumuz var, dedi. Yahudiler: -Nedir O? diye sordular. Ebu Cehil de: -O Muhammed dediğimiz kişi her sözün kolayını bilen kişidir. Eğer kendi aklına göre, kendi zannına göre bir cevap vermek isterse, biz Tevrat'taki soruların cevabının ne olduğunu bilmeyiz. Cevap bu değildir! diye onu nasıl bileceğiz? Yapılacak iş şudur ki, bizim yanımıza son derecede iyi bilgili kişilerinizden birkaç kişi verin ki Muhammed cevap vermek isteyince, Cevap, bu değildir. Yalan söyledin! diyerek gülüp gürültü çıkaralım. Muhammed'i bu suretle susturalım! dediler. Ebu Cehil'in bu sözünü çok güzel buldular. Yahudilerin bilgili kişilerinden beş kişi seçtiler ki, o zamanda Yahudilerin içinde o beş kişiden daha bilgin kimse yoktu. Birinin adına Eş'ab oğlu Malik derlerdi. İkincisinin adı, Hafi oğlu Ka'ab'dı. Üçüncüsünün adına Sa'ad oğlu Esves denirdi. Dördüncüsü: Enap adında biriydi ve beşincisi de onun oğlu Kuds'tü. Yahudiler bu beş kişiyi seçtikten sonra: -Aramızda bunlardan daha bilgili kimse yoktur! Yarın, sorularınızı sorun. Cevap verdiğinde, eğer yanlış cevap verirse, Cevap bu değildir! desinler ve eğer cevap verebilirse: O gerçek peygamberdir, inanın... Ve o 28 sorunun Birincisi şudur: dediler, * Sorun o Muhammed'e ki "Ben O'nun peygamberiyim." dediği Allah'ın sıfatı nicedir? * İkinci soruyu Muhammed'den sorun ki, Allah ne iştedir? Ne iş yapar? * Üçüncü soruyu sorun ki, Allahü Teala bu cihanı kaç günde yaratmıştır? Ve ne kadar zaman geçince harap olacaktır? Eğer bu sorulara cevap verirse ona şu Dürdüncü soruyu sorun: * Bu göklerin adedi kaçtır? Ve Hak Teala Arş'ı, Kürsi'yi, Levh'i ve Kalem'i neden yarattı? Bu yıldızların sayısı kaçtır? Yürüyeni, yürümeyip duranı kaçtır? Ve her yıldız hangi Felek'tedir? Yürüyüşleri nicedir? Onlardan Ademoğluna ne gibi şey meydana gelir. Duran yıldızların işleri neledir? Ve yürüyenlerin işleri nedir? * Ona şu Beşinci soruyu sorun ki Hak Teala bu Ay'ı, bu Güneş'i ve yıldızları ne gibi bir nesneden yaratmıştır? Sonra bunları nereye götürür, hem bunlar ki dolanırlar, nereye giderler? Duracak yerleri nerededir? Ve yine ne yolda doğarlar? Ona Altıncı soruyu da sorun ki, * Kıyamet ne zaman kopacaktır? Bu Cihanın ne kadar vakti geçmiştir ve ne kadar vakti kalmıştır. Yedinci soruyu da şöyle sorun ki, * Kafdağı nice bir dağdır ve nerededir? Hak Teala o dağı niçin yaratmıştır? Sekizinci soruyu da sorun ki * Ceblısa ve Ceblika ne nesnedir? ve nerededir? Orada olan yaratıkların sıfatları nedir? Bunlar ne din tutarlar? Yedikleri, içtikleri nedir? Kendilerinin halleri ve dirlikleri nasıldır? Dokuzuncu soruyu da ona sorun ki şudur * Ye'cüc ve Me'cüc ne gibi kişilerdir? Nerede otururlar? Ne din tutarlar? Ne vakit çıkarlar? Bunlar ne yerler, ne içerler? Sıfatları ve dirlikleri, yaşayışları nasıldır? O seddi ki İskender-i Zülkarneyn yapmıştır? Onunla Ademoğlu'nun aralığı ne kadardır? O Zülkarneyn'in dedikleri nedir? ve onun işi ne idi? ve o ne zamanda gelmiştir? Onuncu soruyu sorun ona ki, * Ashab-ı Kehf kimlerdir? Onlar kaç kişidir? Ve ne zamanda gelmişlerdir? Ne dinde idiler? Onbirinci soruyu da sorun ki, * Ashab-ı Uhdud (yerden çıkan Ashab) kimlerdir? Bunların dini ne dindir? ve ne zaman gelmişlerdir? Onikinci soruyu ona sorun ki, * Ruh nedir? Ruhun yaratılması nasıldır? On üçüncü soru şudur ki, * Hak Teala'nın yeryüzüne gelen Peygamberi kaçtır? Onların gönderilmişleri ne kadardır? ve kaç peygamberle Allahü Teala ölüyü diri kılmıştır? O dirilenler de kimdir? Ondördüncü soruyu da sorun ki, * Demir kimin elinde hamur gibi yumuşak bir hale gelirdi? ne dilerse ondan yapardı? Onbeşinci soruyu ona sorun ki, * Rûy-i Revan Çeşmesi hangi kişinindir? Yani erimiş tunç ki su gibi akardı. O kişi o akar tunçtan bir şehristan yaptı ki o şehristan nerededir ve kimin elindedir? Onda olan acaiplik ne gibi şeydir? Onaltıncı soru da şudur: * Bu Cihanda Hak Teala ile ortaklık davası eden kimdir? ve o kişi yüce Allah'ın Uçmağına (Cennetine) benzer ırmak yapmıştır. O nasıldır? ve nerededir?
Onyedinci soru:
* O Muhammed’e sorun ki, bir yüzük taşına yazılan on söz nedir? Hak Teala o yüzüğü Davud peygambere göndermişti. Oğullarından bu on söze hangisi cevap verebilirse, o, mürsel, gönderilmiş peygamberdir! diye haber verdi! Ve “Yeryüzün’de ne kadar kişi varsa onun buyruğuna baş eğecektir!” dedi bu sorulara on çocuğundan Süleyman (Peygamber) cevap vermişti. Ondan ötürü de dünyaya padişah olmuştu. O on söz ne sözlerdi? Onsekizinciyi de sorun ona ki,
* Davud oğlu Süleyman (a.s.)’ın kabri nerededir? Ve Ademoğullarından onun çağına yetişen kimdir? Ondokuzuncu soru da şudur:
* Yeryüzünde ilk yapılan ev nedir? Nerededir? Yirminci soru:
* Dünyada ilk kan akıtan kimdir? Ve ilk günah işleyen kimdir? Yirmi birinci soru:
* Ona sorun ki yeryüzünde, ateşe ilk tapmanın temelini kim attı? Yirmi ikinci soru:
* Puta tapmak kimden kaldı? yeryüzünde puta ilk tapan kimdi? Yirmi üçüncü soru:
* Şarabı yeryüzünde ilk kim meydana getirdi? Şarap içmek, çalgı çalmak, kumar gibi buna benzer şeyler kimden kaldı? Yirmi dördüncü soru:
* Yeryüzün’de ilk önce kimin sakalına ak düştü? Yirmi beşinci soru:
* Bütün dünya gün doğusundan günün dolandığı yere varıncaya kadar kimin hükmünde, egemenliğinde oldu? Ve o kişinin adı nedir? Yirmi altıncı soru:
* Harut ve Marut kimlerdir? Ne günah işlemişlerdir ki, Hak Teala onlara dünyada azap kıldı. Şimdi onlar nerde bulunuyorlar? Ademoğulları onlardan ne gibi şey öğreniyorlar? Yirmi yedinci soru:
* Ona sorun bakalım ki, Adem (a.s.)’dan önce dünya kimin hükmü, eğemenliği altındaydı? Yirmi sekizinci soru:
* Sorun ona ki Allahü Teala Adem (a.s.)’ı ne için yarattı ve nasıl, ne yolda yarattı?Kaynak: a.g.e. ; s. 20

Devamını okuyun
1 Yorum

1 Yorum

  1. Ali KEMER

    27 Mart 2022 - 09:04

    Bu sorulara verilen Cevapları da yazabilir misiniz?

Bir yorum yapın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

İslam

Beş hakîkî bayram

2 Mayıs 2022 – 19:48

Resûlullah Efendimiz (s.a.v.) buyurdular: “Bayram günü sabah vaktinde Allâhü Teâlâ, meleklerini yeryüzünün her tarafına gönderir. Her bir melek, bir sokağın başına geçerek: ‘Ey ümmet-i Muhammed! Kerem sahibi Rabb’inizin huzuruna çıkın. Çünkü o, bol bol veriyor ve büyük günahları bağışlıyor.’ der. Bunu, insan ve cinlerin dışındaki bütün mahlûkat duyar. İnsanlar bayram namazlarını kılmak üzere evlerinden çıktıklarında, Allâhü Teâlâ, meleklerine: ‘Ey meleklerim! Bir işçi, işini bitirince alacağı karşılık nedir?’ buyurur. Melekler, ‘Ey Rabb’imiz! Alacağı, ücretinin tam olarak ödenmesidir.’ buyururlar.

Allâhü Teâlâ, onlara: ‘Ey meleklerim! Sizleri şâhit tutuyorum ki onların Ramazan ayında tuttukları oruçların, kıldıkları namazların sevabı olarak ben de onlara rızâmı ve mağfiretimi veriyorum.’ buyurur. Sonra Allâhü Teâlâ: ‘Ey kullarım! Benden isteyin. İzzetime ve celâlime yemin ederim ki bugün dininiz veya dünyanız için benden ne isterseniz onu vereceğim.’ buyurur.”

Müminin, Ramazân-ı şerîf ve Kurban bayramlarından başka; şu beş vakitte beş hakîkî bayramı daha vardır:

  1. Sol yanındaki melek, yazacak kötü bir amel bulamadığında.
  2. Sekerâtü’l-mevtte (ölümün şiddetli hâlleriyle kendinden geçmişken) müjdeci melekler gelip “Merhaba ey mümin, sen cennetliksin.” diye müjdelediklerinde.
  3. Kabre konulduğu vakit, kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe olarak bulduğunda.
  4. Rahmân olan Allâh’ın Arş’ı altında enbiyâ, evliyâ, âlimler, şehitler ve sâlihler ile beraber gölgelendiğinde.
  5. Kıldan ince, kılıçtan keskin ve geceden daha karanlık, bin yıl iniş, bin yıl yokuş ve bin yıl düz olan Sırat Köprüsü’nden geçtiğinde.

Evliyâdan bir zât demiştir ki: “Âriflerin vakitlerinin tamamı, Mevlâ’ya olan münâcât ve zikirlerinden dolayı hep ferah ve sevinç ile geçer. Onların bayramları dâimîdir, hiç kesilmez.”

Hasan-ı Basrî (rah.) Hazretleri, “Mevlâ’ya isyan etmediğimiz her bir günümüz, bayram günüdür.” derdi.

Tamamını okuyun

İslam

Arazi-toprak mahsullerinin zekâtı, öşür

28 Nisan 2022 – 19:14

Öşür arazisinden çıkan mahsûlün zekâtına, -onda bir (1/10) demek olan- öşür denilmiştir. Öşür; âyet, hadîs ve icmâ ile sabit bir farzdır. Âyet-i kerîmede (meâlen): “Ey iman edenler! Kazandıklarınızın ve sizin için yerden çıkarmış olduğumuz şeylerin temiz (ve helâl) olanlarından (Allah yolunda) infâk ediniz (harcayınız)! Ve kendinizin, ancak göz yumarak alabileceğiniz kötü ve haram olan şeyi vermeye yeltenmeyiniz. Ve bilin ki Allah Ganî’dir (sadakalarınız sizin menfaatiniz içindir) ve Hamîd’dir (herkes, Allâh’a hamd ve şükür borçludur).” buyurulmuştur.

Bir arazi, yağmur, çay veya ırmak sularıyla sulanırsa mahsûlâtı onda bir nisbetinde; dalyanlar, dolaplar, hayvanlar veya satın alınacak sular ile bütün sene veya senenin yarısından fazla sulanırsa yirmide bir nisbetinde öşür verilir. Tohumlar veya işçi ücretleri vesair masraflar bundan düşülmez.

Öşürde, arazi sahibinin akıllı, bâliğ (ergin), zengin olması şart değildir. Öşürde itibar, arazi sahibine değil, araziyedir. Yani, mal sahibi; çocuk, deli veya fakir de olsa öşür ile mükelleftir. Arazide yılda kaç mahsul elde edilirse, hepsinden ayrı ayrı öşür vermek lâzımdır. Diğer malların zekâtında, malın-paranın üzerinden bir yıl geçmesi şart olduğu hâlde, mahsûllerde bir yıl geçmesi icap etmez. Bal, ceviz, susam, fındık, fıstık, çam fıstığı, payam (badem), zeytin, pamuk, palamut, pelit, keten tohumu, şeker kamışı, şeker pancarı, çay yaprağı, çayır otu, dut yaprağı, fesleğen yaprağı, buğday, mısır, pirinç, nohut, mercimek, bakla, fasulye, soğan, sarımsak, kavun, karpuz, salatalık, üzüm, incir, elma, armut, şeftali, erik gibi her türlü mahsulden ve yulaf, fiğ, burçak gibi her türlü hayvan gıdasından öşür verilir.

Öşrü verilen üzüm bağının içinde meyve ağaçları olsa veya bağ arasında soğan, sarımsak ekilse, o ağaçların meyvelerinden ve ekilenlerden de öşür vermek lâzımdır. Öşür arazisi içinde, ekilmediği hâlde kendiliğinden çıkan mahsulden de öşür verilir.

Hulasa, İmâm-ı Âzam Hazretleri: “Araziden elde edilen mahsulün azında da çoğunda da öşür farzdır.” buyurmuşlardır.

Tamamını okuyun

İslam

KADİR GECESİ’NİN FAZİLETİ

26 Nisan 2022 – 15:27

Ashâb-ı Kirâm, “Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır.” meâlindeki, Kadr Sûresi’nin 3. âyet-i kerîmesine sevindikleri kadar hiçbir şeye sevinmediler.

Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem, Ashâbına, İsrâîloğullarından dört kişiyi anlattı. Bunlar -göz açıp yumuncaya kadar kısa bir zaman dahi Allâhü Teâlâ’ya âsî olmadan- seksen sene ibadet etmişlerdi. Ashâb-ı Kirâm da bundan dolayı hayret etmişlerdi.

Cebrâîl (a.s.) geldi ve “Yâ Muhammed! Sen ve Ashâbın, bu zâtların göz açıp yumuncaya kadar kısa bir vakit dahi olsa, Allâh’a isyan etmeden seksen sene ibadet etmelerine hayret ettiniz. Allâhü Teâlâ, sana bundan daha hayırlısını indirdi.” dedi ve “İnnâ enzelnâhü fî leyleti’l-kadr…” (Biz, onu Kadir Gecesi’nde indirdik) meâlindeki âyet-i kerîme ile başlayan Kadr Sûresi’ni sonuna kadar okudu. Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem ve Ashâb-ı Kirâm buna çok sevindiler.

KADİR GECESİ’NDE NE YAPILIR?

Bu gece dört rekât Kadir Gecesi namazı kılınır:

1’inci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

2’nci rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

3’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İnnâ enzelnâhü…,

4’üncü rekâtte: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf okunur.

Namazdan sonra:

1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd.”

100 “Elem neşrah leke…” sûresi,

100 “İnnâ enzelnâhü…” sûresi,

100 defa da Resûlullah Efendimiz sallallâhü aleyhi ve sellem’in, Hazret-i Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü’l-afve fa‘fü annî” duası okunur ve dua edilir.

Mümkünse, bir de tesbih namazı kılınır. (Duâ ve İbadetler, Fazilet Neşriyat)

Tamamını okuyun
Advertisement
Gündem2 saat önce

“Teklif yasalaşırsa, kendi çay bahçemizde sözleşmeli çiftçi olarak çalışacağız”

Genel14 saat önce

ABD’deki ‘ünlü’ Türk doktor Serhat Gümrükçü dolandırıcı ve sahtekar çıktı

Türkiye2 gün önce

Mansimov: Ağar’ın yattığı cezaevine helikopter pistini oğlu istedi, 20 bin dolar verdim

Avrupa2 gün önce

Milano’da süs havuzları kapatıldı, piskopos yağmur duasına çıktı

Gündem2 gün önce

Akaryakıt istasyonları iflasın eşiğinde

Türkiye5 gün önce

Ayçiçeği ve şeker kıtlığına karşı alarm

Gündem1 hafta önce

“Başta Albayrak, Soylu ve Külünk’ün olmak üzere AKP’nin 3 troll grubu var; kimi tweet başına para alıyor, kimi aylık maaş”

Amerika1 hafta önce

Avrupa ve ABD havaalanlarında eşi görülmemiş kaos yaşanabilir

Türkiye1 hafta önce

‘Elektriğe yapılan ‘zam’ değil, sermaye transferidir’

Gündem1 hafta önce

Sulama kooperatifinde 300 milyonluk vurgun

Genel1 hafta önce

Vakıfbank’ta milyarlık vurgun

Gündem2 hafta önce

Yunanistan’da da ABD üslerinin varlığını sorgulayan sesler yükselmeye başladı

Türkiye2 hafta önce

AKPKK’li Nurettin Canikli’nin devlet gücüyle kurduğu soygun düzeni ifşa oldu

Türkiye2 hafta önce

Ekonomist Selçuk Geçer: “Sosyal patlama olacak”

Gündem2 hafta önce

“Kur şoku başladı”

Türkiye2 hafta önce

Mali kriz, eğitim çağındaki milyonlarca çocuğu işçi olarak çalışmak zorunda bıraktı

Türkiye2 hafta önce

Rapor: “İnsan kaçakçılığının cezaları çok düşük”

Türkiye3 hafta önce

İktisatçılar maliyede atılan yeni adımları yorumladı: “Günü kurtarma çabası”

Türkiye3 hafta önce

Tarımda büyük kayıp

Amerika3 hafta önce

ABD’de enflasyon son 41 yılın zirvesine çıktı

Amerika3 hafta önce

“ABD Ordusu, bitkiler üzerinden yayılacak ‘biyokimyasal silahlar’ üzerinde çalışıyor”

Gündem3 hafta önce

Türkiye’de sermaye kontrolü riski artıyor

Sağlık3 hafta önce

Canan Karatay: “Bu ülkede kanser pandemisi var, hiç konuşulmuyor”

Çin3 hafta önce

Çinli üst seviye diplomat, Japon Milli Güvenlik yetkilisiyle telefonda görüştü

Amerika3 hafta önce

Çin gazetesi Global Times: ABD, Ukrayna’nın zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde

Türkiye4 hafta önce

“Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunlarından bir tanesi”

Türkiye4 hafta önce

AKPKK içindeki kavga ortalığa saçıldı: ‘Otel, ilişki, kokain, sınırsız aşk ne güzel memleket ya’

Türkiye4 hafta önce

Soylu’ya soru önergesi: Suriyeli sığınmacılar neden poligonlara akın ediyor?

Türkiye4 hafta önce

AKPKK gençlik kollarında “aç kaldık” kavgası

Türkiye4 hafta önce

7 bin yıllık buğday tohumu bereketi

Türkiye2 hafta önce

Ekonomist Selçuk Geçer: “Sosyal patlama olacak”

Genel3 hafta önce

Eşcinsellik propagandalarına bilim adamları karşı çıktı

Türkiye4 hafta önce

AKPKK’li yönetici karayollarının aracı ile uyuşturucu satarken yakalandı

Gündem4 hafta önce

“Mazot alacak paramız yok”

Gündem2 hafta önce

“Kur şoku başladı”

Türkiye2 hafta önce

AKPKK’li Nurettin Canikli’nin devlet gücüyle kurduğu soygun düzeni ifşa oldu

Genel3 hafta önce

İstanbul’da bir ilan: fuhuş, adam öldürme gibi suçlardan getirilen Türkiye’ye giriş yasaklarını kaldırıyoruz

Türkiye3 hafta önce

Fatih Altaylı Avrupa’dan ambulans uçakla hasta getirme şovu yapan Sağlık Bakanlığı’nı eleştirdi

Türkiye4 hafta önce

Eski Merkez Bankası başkan yardımcısı uyardı: Sonbahar bugünden daha zor olacak

Türkiye4 hafta önce

Can Ataklı’nın Ekrem İmamoğlu isyanı: ‘İflah olmayacak bu adam’

Sağlık3 hafta önce

Canan Karatay: “Bu ülkede kanser pandemisi var, hiç konuşulmuyor”

Amerika3 hafta önce

“ABD Ordusu, bitkiler üzerinden yayılacak ‘biyokimyasal silahlar’ üzerinde çalışıyor”

Çin4 hafta önce

Çin: “ABD’nin dünyaya bakışı son derece hatalı”

Amerika3 hafta önce

‘Benzeri görülmemiş şoklar bekliyorum’

Amerika4 hafta önce

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin kocası tutuklandı

Gündem4 hafta önce

Tarım yapılan sit alanı da satıldı

Türkiye3 hafta önce

Et ve Süt Kurumu batağa saplandı

Türk Dünyası4 hafta önce

Denizli’de M.Ö. 3’üncü yüzyıla ait kaya resimleri bulundu: Türkler 1071’den önce de Anadolu’daydı

Türkiye2 hafta önce

Rapor: “İnsan kaçakçılığının cezaları çok düşük”

Sağlık3 hafta önce

Poşet çayda 13 bin mikroplastik parçacığı tespit etti

Yorumlar

Nübüvvet’in İlk Yılların… için Ali KEMER
Sözde koronavirüs aşılarının k… için Abdurrahman Aydın
Sözde İçişleri Bakanı Süleyman… için Hasan
Marmara Denizi’nin dibi… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yeni bir örde… için Abdurrahman Aydın
Metafizik savaşta bozguna uğra… için Abdurrahman Aydın
Vatandaşa tam kapanma eziyeti… için Abdurrahman Aydın
İngiltere’de aşı yaptıra… için Abdurrahman Aydın
Etna Yanardağı tekrar lav püsk… için Abdurrahman Aydın
Reuters: Büyük Türk bankaları… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer/BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Japonya’da yanardağ patl… için Abdurrahman Aydın
İsrail’de Pfizer-BioNTec… için Abdurrahman Aydın
Endonezya’da kayıp deniz… için Abdurrahman Aydın
Fransa’da askerlerden Macron… için Hasan

Öne Çıkanlar

Copyright © Haber Özel TV sitesi bir Akademi Dergisi - Mehmet Fahri Sertkaya projesidir.